Muzikoterapie - Mgr. Zuzana Slavíčková, M. A.


V roce 2013 jsem ukončila tříleté oborové studium muzikoterapie na Universität der Künste v Berlíně.

V roce 2014 jsem si rozšířila svoji kvalifikaci studiem v kurzu  "Instrument EBQ a jeho základy ve vývojové psychologii" u Prof. Dr. Karin Schumacher a Dipl. Psych. Claudine Calvet. Jsem držitelkou certifikátu EBQ. Tento certifikát mě opravňuje provádět muzikoterapeutickou diagnostiku a užívat nástroje EBQ pro vyhodnocování mt-intervencí a pro odhad kvality terapeutického vztahu (mezi terapeutem a pacientem).


EBQ - odhad kvality vztahu


Instrument EBQ  vznikl v rámci přibližně desetiletého hledání důkazu o účinnosti muzikoterapeutických intervencí. Muzikoterapeutka Karin Schumacher pracuje od roku 1984 s dětmi s pervazivními vývojovými poruchami, které trpí omezenými sociálními, komunikačními a interaktivními schopnostmi. Práce s těmito dětmi ji vedla k tomu, že začala studovat, jaké jsou prapůvodní podmínky vzniku a rozvoje schopností člověka vstupovat do vztahů s druhými lidmi. V roce 1990 vznikla spolupráce s vývojovou psycholožkou Claudine Calvet, která se ve své výzkumné práci zajímala zejména o problematiku ranných interakčních poruch mezi matkou a dítětem. V systematické analýze videozáznamů z muzikoterapeutické práce K. Schumacher se obě spolupracovnice zaměřily nejprve na terapeutické momenty, které ukazovaly zřetelný pokrok ve vývoji dítěte. Z této praktické muzikoterapeutické práce a z anylýzy videozáznamů vyšlo najevo, že v rámci muzikoterapie je možné docílit dodatečného vývoje schopnosti afektivní regulace a takové zpracování podnětů, které dítě vnímá jako smysl dávající a logické (toto je totiž např. handicapem u autistických dětí). EBQ instrument stojí na teoretických základech "attachment theory" (Bowlby, Ainsworth), dále koncepce "self" Daniela Sterna a neurologických výzkumů Geralda Hüthera. Instrumetnt EBQ úspěšně prošel testem reliability a je užíván v diagnostice, při dokumentaci nebo při přezkoumání užívaných intervenčních technik mnoha muzikoterapeuty v Německu, Švýcarsku, Rakousku či Norsku. Zájemci o podrobnější informace si mohou přečíst knihu "Das EBQ-Instrument und seine entwicklungspsychologischen Grundlagen" (Schumacher, Calvet, Reimer (2011). Göttingen: Vandenhoeck, Ruprecht).